Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze


Ochrona danych osobowych

 logo urzędu pracy        KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze – Jarosław Simon. Adres siedziby: ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor. Dane kontaktowe: tel. 76 729 11 00, faks 76 729 11 38, adres e-mail: wrja@praca.gov.pl.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Edytę Matysiewicz – Biegun, z którą można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pup-jawor.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres siedziby Urzędu z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1482) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a następnie archiwizowane na zasadach określonyc w Instrukcji archiwalnej, Instrukcji kancelaryjnej oraz w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze pomocy, o której mowa w w/w ustawie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

 
logo urzędu pracyKLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO  
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZE
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, którego reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze – Jarosław Simon. Adres siedziby: ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor. Dane kontaktowe: tel. 76 729 11 00, faks 76 729 11 38, adres e-mail: wrja@praca.gov.pl.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Edytę Matysiewicz – Biegun, z którą można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: iod@pup-jawor.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres siedziby Urzędu
  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników Urzędu oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sądy w związku prowadzonym postępowaniem).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze przy ul. Strzegomskiej 7, 59 - 400 Jawor, tj. korytarze znajdujące się na parterze Urzędu, korytarz ogólnodostępny na I piętrze wraz z korytarzami wewnętrznymi oraz Dział Ewidencji i Świadczeń znajdujący się w budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, 59 – 400 Jawor tj. korytarze wewnętrzne znajdujące się przy pokojach 101-104. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych.
 7. Wszystkie dane rejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i przechowywane są do 14 dni, następnie są automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 14 - dniowy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz z kamer monitoringu wizyjnego,
  bez rejestracji dźwięku.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
  00 – 193 Warszawa.
 11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
   w tym również w formie profilowania.
 1.  

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę